Đại Kiều

 

Đại Kiều

Quốc sắc: Giai đoạn dùng bài, có thể sử dụng lá ♦ như “Lạc bất tư Thục”.

Lưu ly: Khi là mục tiêu của lá [Sát], có thể bỏ 1 lá bài để chọn 1 người khác trong tầm đánh của bạn làm mục tiêu của lá [Sát] đó. Không được chuyển về người sử dụng lá [Sát].

FAQ:

Q: Đại Kiều có thể kích hoạt [Bát Quái Trận] trước, kết quả ra màu đen, sau đó mới kích hoạt “Lưu Ly” ?

A: Không thể.

 

Q: Đại Kiều sử dụng lá ♦ như [Lạc Bất Tư Thục], người khác sử dụng [Thuận Thủ Khiên Dương] để lấy lá đó lên, người đó có thể sử dụng lá đó như [Lạc Bất Tư Thục] được hay không ?

A: Không thể. Sử dụng lá đó như chức năng ban đầu của lá bài.

 

Q: Đại Kiều có thể sử dụng lá ♦ trong vùng trang bị để kích hoạt “Quốc Sắc” ?

A: Có thể.

 

Q: Đại Kiều trở thành mục tiêu của lá [Sát] đen, có thể kích hoạt “Lưu Ly” để chuyển mục tiêu sang người chơi có [Nhân Vương Thuẫn] ?

A: Có thể, lá [Sát] đó sẽ bị vô hiệu hóa.

 

Q: Đại Kiều có thể sử dụng lá trong vùng trang bị để kích hoạt “Lưu Ly” ?

A: Có thể, nhưng phải sử dụng lên người ở trong tầm đánh sau khi tầm đánh thay đổi do mất lá bài trong vùng trang bị. Ví dụ Đại Kiều trong vùng trang bị có [Phá Thạch Phủ], có thể bỏ [Phá Thạch Phủ] để dùng “Lưu Ly” lên người chơi trong tầm 1.

 

Q: Đại Kiều có [Nhân Vương Thuẫn] trong vùng trang bị, trở thành mục tiêu của lá [Sát] đen, có thể kích hoạt “Lưu Ly” ? Câu hỏi tương tự với trang bị [Đằng Giáp] khi Đại Kiều trở thành mục tiêu của [Sát] thường ?

A: Có thể.

 

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>