Chu Thái

Chu Thái

Bất khuất: Mỗi máu bạn mất trong lúc số máu của bạn là 0, bạn có thể mở 1 lá trên cùng bộ bài và đặt lên lá tướng, gọi là Sang. Trong những lá Sang nếu không có cặp trùng số, bạn chưa chết. Khi trong những lá Sang có cặp trùng số, bạn rơi vào trạng thái hấp hối. Bỏ 1 lá Sang cho mỗi máu bạn hồi phục.

 

FAQ:

Q: Chu Thái đi chung với Hoàng Cái, khi ở trong trạng thái “Bất Khuất”, Hoàng Cái có được kích hoạt kỹ năng “Khổ Nhục” hay không ?

A: Không thể, bởi vì lúc đó không còn máu để mất. Nhưng khi còn 1 máu vẫn có thể kích hoạt “Khổ Nhục”, sau đó rơi vào trạng thái “Bất Khuất”.

 

Q: Tư Mã Ý/ Trương Giác có thể đổi lá Sang của Chu Thái hay không ?

A: Không, lá Sang không phải là lá phán xét.

Q: Tiểu Kiều chuyển sát thương cho Chu Thái khi đang trong trạng thái “Bất Khuất”, Chu Thái rút bao nhiêu lá ?

A: Rút bài bằng giới hạn máu.

Q: Chu Thái sử dụng [Đào] hoặc được người khác hồi máu, kết toán như thế nào ?

A: Chu Thái chọn 1 lá Sang để bỏ đi. Nếu đó là lá Sang cuối cùng thì Chu Thái sẽ hồi 1 máu.

Q: Khi Chu Thái trong trạng thái “Bất Khuất”, người khác có thể sử dụng [Đào] cho Chu Thái ?

A: Không thể.

Q: Khi Chu Thái trong trạng thái “Bất Khuất” nhận sát thương và rơi vào trạng thái hấp hối, có được sử dụng nhiều [Đào] ?

A: Có thể, cho đến khi nào Chu Thái hồi đến 1 máu.

Q: Khi Chu Thái trong trạng thái “Bất Khuất”, giới hạn trữ bài của Chu Thái là bao nhiêu ?

A: 0 lá.

 

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>