Lục Tốn

Lục TốnKhiêm tốn: Tỏa định kỹ, khi là mục tiêu của “Lạc bất tư Thục” hoặc “Thuận Thủ Khiên Dương”, vô hiệu hóa lá đó.

Độ thế: 4 lần trong giai đoạn dùng bài, có thể sử dụng bài Đỏ trên tay như “Dĩ dật đãi lao”.

FAQ:

Q: Lục Tốn chưa lật mặt, bị người chơi khác sử dụng [Lạc Bất Tư Thục], nhưng không lật tướng lên. Khi tới đầu lượt, Lục Tốn lật tướng lên, có vô hiệu hóa được [Lạc Bất Tư Thục] ?

A: Không thể, Lục Tốn chỉ kích hoạt được “Khiêm Tốn” ngay khi trở thành mục tiêu của [Lạc Bất Tư Thục]. Nếu đã trở thành mục tiêu của [Lạc Bất Tư Thục], không thể lật tướng lên để vô hiệu hóa vì đã qua thời điểm có thể kích hoạt.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>