BGV Suport has written 34 articles

Quan Vũ SP – SP Guan Yu – 关羽

Quan Vũ SP – SP Guan Yu – 关羽 Võ Thánh: Có thể dùng bài đỏ (♥,♦) như sát Đan Kỵ: Giác Tỉnh Kĩ:  Đầu lượt, nếu bài trên tay nhiều hơn máu và Lưu Bị không phải  là Vua thì giảm 1 giới hạn máu, luôn có trang bị ngựa -1. Khi sử dụng kỹ năng…

Đẳng Ngải – Deng Ai – 邓艾

Đẳng Ngải – Deng Ai – 邓艾 Truân Điền: Khi mất bài ngoài lược, lật 1 lá Phán Xét, nếu không phải là ♥ thì nó trở thành 1 lá “Điền”. Mỗi lá “Điền” được tính như 1 lá ngựa -1 Tạc Hiểm: Kỹ năng thức tĩnh: Đầu lượt , khi có 3 lá “Điền” hoặc hơn, bạn buộc phải…

Vương Nguyên Cơ – Wang Yuan Ji – 王元姬

Vương Nguyên Cơ – Wang Yuan Ji – 王元姬 1/1 lần tong lượt hành động, bỏ 3 lá đồng chất (♠, ♣, ♦, ♥) để lật mặt 1 người. Sau khi úp mặt nhân vật khác thì không được sử dụng lá Sát cho đến hết lượt( trừ khi dùng lá Duel) 2/Cuối lượt rút bài để bài trên tay = giới hạn máu…

Điển Vi – Dian Wei – 典韦

Điển Vi – Dian Wei – 典韦 Cường Tập:Mỗi lượt 1 lần, giảm 1 máu hoặc bỏ 1 trang bị để gây sát thương cho người khác ( không tính dùng lá sát) FAQ 1/ Có thể dùng lá ” Né ” để  né được sát thương của Điển Vi hay không? Trả lời: Không thể né sát thương đó…

Trần Lâm – Chen Lin – 陈琳

Trần Lâm – Chen Lin – 陈琳 Bút Phát: Cuối lượt, bạn đặt 1 lá trên tay lên 1 nhân vật bất kỳ. Đầu lượt người đó, họ chọn: Đưa bạn 1 lá trên tay cùng loại lá bạn đặt và lấy lá đã đặt đó hoặc Giảm 1 máu. Tụng Từ: Trong lượt, chọn 1 người có số bài trên tay và số…

Tào Thực – Cao Zhi – 曹植

Tào Thực – Cao Zhi – 曹植 Lạc Anh: Khi 1 lá bài bỏ đi hoặc lật để Phán Xét của người chơi khác là ♣ thì lấy lá đó lên tay Tửu Thi: Khi bạn đang mở mặt, có thể úp mặt để dùng rượu. Nếu nhận thiệt hại khi đang úp mặt thì bạn có thể lật mặt lên FAQ