Bàng Đức

 Mã thuật: Giai đoạn dùng bài, có thể lật tướng này lên; Tỏa định kỹ, khoảng cách từ bạn đến người khác -1.

Mãnh Tiến:  Sau khi lá [Sát] của bạn bị mục tiêu sử dụng [Ngự] để triệt tiêu, hủy 1 lá của mục tiêu.

FAQ:

Q: Bàng Đức đi chung với Lữ Bố, sử dụng Sát lên 1 người chơi khác, người đó chỉ sử dụng 1 Né, vậy có kích hoạt được “Mãnh Tiến” ?

A: Không thể. Điều kiện của “Mãnh Tiến” là khi lá “Sát” được triệt tiêu hoàn toàn. Vì đối phương chỉ sử dụng 1 Né nên vẫn chưa triệt tiêu được lá Sát.

Q: Bàng Đức sử dụng [Sát] lên Trương Giác, người nào kích hoạt kỹ năng trước ?

A: Trương Giác.

Q: Bàng Đức có [Phá Thạch Phủ] trong vùng trang bị, kết toán như thế nào ?

A: Kích hoạt “Mãnh Tiến” trước, sau đó kích hoạt kỹ năng của vũ khí.

 

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>