Cam Ninh

 

cam-ninh

Kỳ tập: Trong giai đoạn dùng bài có thể dùng bài Đen như “Quá hạ sách kiều”.

Quote: “Mạnh Đức có Trương Liêu, ta có Cam Hưng Bá, đủ đọ với nhau.”

– Tôn Quyền

FAQ:

Q: Cam Ninh có thể sử dụng bài trong vùng trang bị để kích hoạt kỹ năng “Kỳ Tập” ?

A: Có thể.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>