19 articles Ngô

Tôn Sách

Tôn Sách

Kích ngang: Khi sử dụng “Quyết Đấu” hoặc sau khi xác định mục tiêu cho lá [Sát] Đỏ, hoặc trở thành mục tiêu của lá “Quyết đấu” hoặc lá [Sát] Đỏ, bạn có thể rút 1 lá. Ưng Dương : Sau khi lá đấu điểm được lật lên, bạn có thể +3 hoặc -3 số…

Tưởng Khâm

Tưởng Khâm

Thượng Nghĩa: 1 lần trong giai đoạn dùng bài, có thể cho 1 người khác xem toàn bộ bài trên tay của bạn. Nếu làm vậy, bạn chọn: 1/Xem tất cả tướng đang úp của người đó; 2/Xem bài trên tay của người đó và bỏ 1 lá Đen của trong đó. Điểu Tường: Trận…

Trần Vũ & Đổng Tập

Trần Vũ & Đổng Tập

Đoạn Tiết: 1 lần trong giai đoạn dùng bài, có thể đưa 1 người khác vào trạng thái liên hoàn, sau đó đưa bản thân vào trạng thái liên hoàn. Phấn Mệnh: Cuối lượt, nếu đang ở trạng thái liên hoàn, có thể bỏ 1 lá của những người đang ở trong trạng thái liên…

Hoàng Cái

Hoàng Cái

Khổ nhục: Giai đoạn dùng bài, có thể tự giảm 1 máu của bản thân để rút 2 lá. FAQ: Q: Chu Thái đi chung với Hoàng Cái, khi ở trong trạng thái “Bất Khuất”, Hoàng Cái có được kích hoạt kỹ năng “Khổ Nhục” hay không ? A: Không thể, bởi vì lúc đó…

Lỗ Túc

Lỗ Túc

Hảo Thi: Giai đoạn rút bài, số lá rút tăng thêm 2. Nếu làm vậy và số bài trên tay sau đó nhiều hơn 5, phải chia phân nửa số bài trên tay cho người ít bài nhất (làm tròn xuống). Đế minh: 1 lần giai đoạn dùng bài, chọn 2 người khác và Lỗ…

Lục Tốn

Lục Tốn

Khiêm tốn: Tỏa định kỹ, khi là mục tiêu của “Lạc bất tư Thục” hoặc “Thuận Thủ Khiên Dương”, vô hiệu hóa lá đó. Độ thế: 4 lần trong giai đoạn dùng bài, có thể sử dụng bài Đỏ trên tay như “Dĩ dật đãi lao”. FAQ: Q: Lục Tốn chưa lật mặt, bị người…

Lữ Mông

Lữ Mông

Khắc kỳ: Giai đoạn dùng bài, nếu không dùng hoặc đánh ra lá [Sát], có thể bỏ qua giai đoạn bỏ bài. Trích dẫn: “Kẻ sĩ ba ngày không gặp mặt thì nên rửa mắt mà nhìn.” FAQ: Q: Lữ Mông sử dụng [Quyết Đấu] nhưng không đánh ra lá [Sát], có thể kích hoạt…

Trương Chiêu & Trương Hoành

Trương Chiêu & Trương Hoành

Trực gián: Giai đoạn dùng bài, có thể đặt 1 lá trang bị trên tay vào vùng trang bị của 1 người chơi khác, sau đó rút 1 lá bài. Cố chính: Cuối giai đoạn bỏ bài của người khác, có quyền chỉ định người đó giữ lại 1 lá từ những lá bỏ, những…

Tiểu Kiều

Tiểu Kiều

Thiên hương: Khi nhận thiệt hại, có thể bỏ 1 lá ♥ trên tay để chọn 1 người và người đó sẽ nhận thiệt hại thay bạn, sau đó người đó rút số bài bằng số máu đã mất. Hồng nhan: Giai đoạn dùng bài, bạn có thể lật tướng này lên; Tỏa định kỹ,…