19 articles Ngô Page 2 / 2

Tôn Kiên

Tôn Kiên

Anh Hồn: Đầu lượt, nếu đang mất máu, chọn 1 người chơi khác và chọn 1 trong 2 hành động: 1. Rút 1 lá, sau đó bỏ X lá. 2. Rút X lá, sau đó bỏ 1 lá. (X là số máu Tôn Kiên đã mất). FAQ: Q: Tôn Kiên có thể thực hiện “Anh…

Tôn Quyền

Tôn Quyền

Chế hành: 1 lần trong giai đoạn dùng bài, có thể bỏ đi X lá, sau đó rút X lá mới (X nhỏ hơn hoặc bằng giới hạn máu). FAQ: Q: Tôn Quyền kích hoạt “Chế Hành”, có thể bỏ bài trong vùng trang bị ? A: Có thể.

Tôn Thượng Hương

Tôn Thượng Hương

Kết Nhân: 1 lần trong giai đoạn dùng bài, có thể bỏ 2 lá bài trên tay và chọn 1 người nam khác bản thân đang mất máu, sau đó bạn và người đó hồi 1 máu. Kiêu cơ: Sau khi bạn mất bài trong vùng trang bị, có thể rút 2 lá bài.  …

Thái Sử Từ

Thái Sử Từ

Thiên nghĩa: 1 lần trong giai đoạn dùng bài, có thể đấu điểm với 1 người. Nếu thắng, bạn sẽ có thêm những kỹ năng sau cho đến hết lượt: Có thể dùng thêm 1 lá [Sát]; Các lá [Sát] không giới hạn tầm; Mỗi lá [Sát] có thể chọn thêm 1 mục tiêu. Nếu…

Cam Ninh

Cam Ninh

  Kỳ tập: Trong giai đoạn dùng bài có thể dùng bài Đen như “Quá hạ sách kiều”. Quote: “Mạnh Đức có Trương Liêu, ta có Cam Hưng Bá, đủ đọ với nhau.” – Tôn Quyền FAQ: Q: Cam Ninh có thể sử dụng bài trong vùng trang bị để kích hoạt kỹ năng “Kỳ…

Chu Du

Chu Du

Anh tư: Giai đoạn rút bài, số lá bài rút tăng thêm 1. Phản gian: 1 lần trong giai đoạn dùng bài, cho 1 người khác chọn 1 chất, sau đó người đó lấy 1 lá bài trên tay Chu Du và lật lên. Nếu chất của lá bài khác với chất đã chọn, người…

Chu Thái

Chu Thái

Bất khuất: Mỗi máu bạn mất trong lúc số máu của bạn là 0, bạn có thể mở 1 lá trên cùng bộ bài và đặt lên lá tướng, gọi là Sang. Trong những lá Sang nếu không có cặp trùng số, bạn chưa chết. Khi trong những lá Sang có cặp trùng số, bạn rơi vào…

Đại Kiều

Đại Kiều

  Quốc sắc: Giai đoạn dùng bài, có thể sử dụng lá ♦ như “Lạc bất tư Thục”. Lưu ly: Khi là mục tiêu của lá [Sát], có thể bỏ 1 lá bài để chọn 1 người khác trong tầm đánh của bạn làm mục tiêu của lá [Sát] đó. Không được chuyển về người…

Đinh Phụng

Đinh Phụng

Đoản Binh: Khi dùng lá [Sát], có thể chọn thêm 1 người trong tầm 1 để làm mục tiêu. Phấn Tấn: 1 lần trong giai đoạn dùng bài, có thể bỏ 1 lá và chọn 1 người khác, khoảng cách của Đinh Phụng và người đó xem như bằng 1 cho đến hết lượt.  …