18 articles Ngụy

Tang Bá

Tang Bá

Hoành Giang: Cứ sau khi nhận 1 thiệt hại có thể cho người đang có lượt giảm 1 giới hạn trữ bài đến hết lượt. Nếu cuối lượt người đó không bỏ bài, bạn được rút 1 lá. “Nhược giả bán bộ kỵ vạn nhân, tất năng hoành hành Giang Biểu.“

Tào Hồng

Tào Hồng

Hệ Vân: Cuối lượt có quyền lắp trang bị vào vùng trống tương ứng của 1 người khác, sau đó hủy 1 lá bài của 1 người trong tầm 1 của người đó. Hậu Duệ: Trận pháp kỹ, người khác cùng đội hình với bạn có kỹ năng Phi Ảnh (khoảng cách từ người khác…

Đặng Ngãi

Đặng Ngãi

Truân Điền: Khi mất bài ngoài lượt, lật phán xét, nếu lá đó không phải ♥ thì đặt lên lá tướng, gọi là lá “Điền”. Tỏa định kỹ, khoảng cách từ bạn đến người khác giảm đi X (X là số lá Điền). Cấp Tập: Chủ tướng kỹ, máu giảm còn 1.5 . Trong lượt…

Tuân Úc

Tuân Úc

Vờn hổ: 1 lần trong giai đoạn dùng bài, có thể đấu điểm với người cao máu hơn bản thân. Nếu thắng, người đó gây 1 thiệt hại cho 1 người trong tầm đánh của họ do bạn chọn. Nếu thua, người đó gây cho bạn 1 thiệt hại. Tiết Mệnh: Cứ sau khi nhận…

Tào Tháo

Tào Tháo

Gian Hùng: Sau khi bạn nhận sát thương, bạn có thể lấy lên tay lá đã gây ra sát thương. “Ta thà phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta!”   FAQ: Q: Tào Tháo – Tư Mã Ý đi chung với nhau, khi mất máu thì “Gian Hùng”…

Tào Phi

Tào Phi

Hành Thương: Khi có người chết, Tào Phi được lấy toàn bộ bài của người đó. Trục Xuất: Sau khi nhận thiệt hại, có thể cho 1 người khác đặt chồng tướng, sau đó người đó rút X lá (X là số máu bạn đã mất). FAQ: Q: Bài lấy từ “Hành Thương” có cần…

Từ Hoảng

Từ Hoảng

Đoạn Lương: Giai đoạn dùng bài, có thể lật tướng này lên; Có thể dùng bài cơ bản Đen hoặc trang bị Đen xem như “Binh lương thốn đoạn”. Bạn có thể dùng “Binh lương thốn đoạn” lên người ở tầm 2. “Nhân thị thiết, phạn thị cương! Tiệt kỳ nguyên, đoạn kỳ lương, tặc…

Tư Mã Ý

Tư Mã Ý

Phản Quỹ: Sau khi nhận thiệt hại, có thể lấy 1 lá bài của người gây ra thiệt hại. Quỷ Tài: Trước khi lá phán xét có hiệu lực, bạn có thể đánh ra 1 lá trên tay để thay thế lá phán xét đó. FAQ: Q: “Phản Quỹ” có lấy được lá trong vùng…

Trương Cáp

Trương Cáp

Xảo Biến: Bạn có thể bỏ 1 lá trên tay để bỏ qua bất kỳ giai đoạn nào của bản thân (Trừ đầu lượt và cuối lượt). Nếu bỏ qua giai đoạn rút bài, chọn tối đa 2 người để rút 1 lá từ tay mỗi người. Nếu bỏ giai đoạn dùng bài, dời 1…