19 articles Quần Hùng

Bàng Đức

Bàng Đức

 Mã thuật: Giai đoạn dùng bài, có thể lật tướng này lên; Tỏa định kỹ, khoảng cách từ bạn đến người khác -1. Mãnh Tiến:  Sau khi lá [Sát] của bạn bị mục tiêu sử dụng [Ngự] để triệt tiêu, hủy 1 lá của mục tiêu. FAQ: Q: Bàng Đức đi chung với Lữ Bố,…

Trương Nhiệm

Trương Nhiệm

Xuyên tâm: Có thể lật tướng, khi trong lượt sử dụng [Sát] hoặc “Quyết Đấu” và gây ra sát thương cho mục tiêu, nếu mục tiêu khác phe và có phó tướng, có thể chặn sát thương này lại và để người đó chọn: 1/ Bỏ toàn bộ trang bị (ít nhất 1) và tự…

Phan Phụng

Phan Phụng

Cuồng Phủ: Sau khi gây thiệt hại cho mục tiêu bằng lá [Sát], có thể hủy hoặc chuyển 1 lá trong vùng trang bị của người đó sang vùng trống tương ứng của bản thân. Trích dẫn: “Ngô nãi thượng tướng Phan Phụng, khả trảm Hoa Hùng.”   FAQ: Q: Thực hiện kỹ năng “Cuồng…

Vu Cát

Vu Cát

Thiên Huyễn: Khi người cùng nước nhận sát thương, có thể lấy 1 lá bài của bạn và đặt lên Vu Cát gọi là lá Chặn. Lá mới đặt không được cùng chất với những lá đã có. Khi người cùng nước là mục tiêu của lá cơ bản hoặc công cụ 1 mục tiêu, có…

Đổng Trác

Đổng Trác

Hoành Chính: Giai đoạn rút bài, nếu còn 1 máu hoặc không còn bài trên tay, thay vì rút bài, lấy 1 lá từ vùng chơi của mỗi người khác. Bạo chúa: Chủ tướng kỹ, Tỏa định kỹ, cuối giai đoạn dùng bài, nếu có phó tướng thì loại bỏ phó tướng, tăng 3 giới…

Hà Thái Hậu

Hà Thái Hậu

Độc Tửu: Đầu giai đoạn dùng bài của người khác, có thể bỏ 1 lá trên tay. Nếu làm vậy, người đó xem như dùng 1 lá [Rượu] và nhận 1 sát thương từ bạn. Thích Loạn: Nếu bạn giết ít nhất 1 người trong lượt, rút thêm 3 lá sau khi lượt đó kết…

Nhan Lương & Văn Xú

Nhan Lương & Văn Xú

Song hùng: Giai đoạn rút bài, thay vì rút bài, bạn có thể lật 1 lá phán xét, sau đó bạn lấy lá đó lên tay. Cho đến khi kết thúc lượt, bạn có thể sử dụng những lá trên tay khác màu với lá phán xét như “Quyết Đấu”.

Mã Đằng

Mã thuật: Giai đoạn dùng bài, có thể lật tướng này lên; Tỏa định kỹ, khoảng cách từ bạn đến người khác -1. Hùng Dị: Hạn định kỹ, giai đoạn dùng bài, có thể cho tất cả người cùng nước rút 3 lá bài. Sau đó, nếu nước bạn có số người ít nhất trên…

Lữ Bố

Lữ Bố

Vô song: Tỏa định kỹ, khi dùng lá [Sát], mục tiêu phải sử dụng thêm 1 lá [Ngự] để vô hiệu hóa lá [Sát] đó. Khi dùng “Quyết đấu”, mục tiêu phải đánh ra 2 lá [Sát] cho mỗi lần đáp trả. Trích dẫn: “Thùy năng đáng ngã ? Thần đáng sát thần, phật đáng…

Giả Hủ

Giả Hủ

Hoàn sát: Tỏa định kỹ, trong lượt Giả Hủ, trừ Giả Hủ và người trong trạng thái hấp hối, không ai được sử dụng [Đào]. Loạn vũ: Hạn định kỹ, giai đoạn dùng bài, tất cả người chơi khác phải dùng lá [Sát] lên người gần nhất trong tầm tấn công hoặc tự giảm 1…