2 articles Thục

Gia Cát Lượng – Ngọa Long

Gia Cát Lượng 2

Bát trận: Tỏa định kỹ, nếu không có phòng cụ trong vùng trang bị thì coi như có trang bị Bát Quái Đồ; Giai đoạn dùng bài, bạn có thể lật tướng này lên. Hỏa kế: Có thể dùng bài Đỏ trên tay như “Hỏa công”. Khán phá: Có thể dùng bài Đen trên tay…

Triệu Vân – Zhao Yun – 赵云

Triệu Vân – Zhao Yun – 赵云 Long Đàm: Có thể dùng lá “Sát” như “Né” và ngược lại. FAQ 1.Khi sử dụng “Trượng Bát Xà Mâu” thì có thể dùng 2 lá như “Né” hay không? Trả lời: Không 2.Khi sử dụng “Bát Quái Đồ” nếu lật được lá có chất đỏ (♥,♦), có được xem lá đó như lá “Sát” hay không? Trả…