Đẳng Ngải – Deng Ai – 邓艾

Đẳng Ngải – DenDeng Aig Ai – 邓艾

Truân Điền: Khi mất bài ngoài lược, lật 1 lá Phán Xét, nếu không phải là thì nó trở thành 1 lá “Điền”. Mỗi lá “Điền” được tính như 1 lá ngựa -1

Tạc Hiểm: Kỹ năng thức tĩnh: Đầu lượt , khi có 3 lá “Điền” hoặc hơn, bạn buộc phải giảm giới hạn máu và sử dụng những lá địa hình như Thuận Thủ Khiên Dương


 

FAQ

BGV Suport has written 34 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>