Đặng Ngãi

 Đặng NgãiTruân Điền: Khi mất bài ngoài lượt, có thể rút phán xét, nếu không phải ♥ thì đặt lên lá tướng, gọi là lá “Điền”. Tỏa định kỹ, khoảng cách từ bạn đến người khác giảm đi X (X là số lá Điền).

Cấp Tập: Chủ tướng kỹ, máu giảm còn 1.5 . Giai đoạn dùng bài, có thể sử dụng lá Điền như “Thuận thủ khiên dương”.

Thâu Lương: Phó tướng kỹ, sau khi người cùng phe với bạn nhận sát thương, có thể trao cho người đó 1 lá Điền.

FAQ:

Q: Đặng Ngải, Tư Mã Ý là 1 cặp, Đặng Ngải sử dụng [Ngự] ngoài lượt, kết toán như thế nào?

A: Đầu tiên Đặng Ngải kích hoạt “Truân Điền”, tiến hành phán xét, sau đó hỏi “Quỷ Tài” của Tư Mã Ý, Tư Mã Ý đánh ra 1 lá để thay đổi phán xét, lúc này kích hoạt “Truân Điền” lần thứ 2, lúc này lại hỏi Tư Mã Ý có kích hoạt “Quỷ Tài” hay không. Nếu không, đem lá “Truân Điền” lần 2 đặt lên lá tướng, sau đó kết toán tới lá “Truân Điền” đầu tiên, cuối cùng là kết toán lá [Ngự].

Q: Đặng Ngải đi chung với Quách Gia, khi rút phán xét do “Truân Điền” kết toán như thế nào?

A: Cho dù lá phán xét là màu gì, đều có thể kích hoạt “Thiên Đố” để cầm lá đó lên tay.

Q: Đặng Ngải sử dụng lá Điền là [Phi Long Đoạt Phượng] xem như [Thuận Thủ Khiên Dương] lên Giả Hủ, kết toán như thế nào?

A: Vì lá bài là lá Bích nên Giả Hủ sẽ kích hoạt “Duy Mạc” để vô hiệu hóa. Đưa vào chồng bài bỏ, sau đó quân chủ Lưu Bị kích hoạt “Chương Vũ”, lấy lá đó lên tay.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>