Đặng Ngãi

 Đặng NgãiTruân Điền: Khi mất bài ngoài lượt, lật phán xét, nếu lá đó không phải ♥ thì đặt lên lá tướng, gọi là lá “Điền”. Tỏa định kỹ, khoảng cách từ bạn đến người khác giảm đi X (X là số lá Điền).

Cấp Tập: Chủ tướng kỹ, máu giảm còn 1.5 . Trong lượt hành động, có thể dùng lá Điền như lá “Thuận thủ khiên dương”.

Thâu Lương:   Phó tướng kỹ, khi bạn hay người cùng nước nhận thiệt hại, có quyền cho người đó 1 lá Điền.

boardgamesviet has written 81 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>