Đổng Trác

Đổng TrácHoành Chính: Giai đoạn rút bài, nếu còn 1 máu hoặc không còn bài trên tay, thay vì rút bài, lấy 1 lá từ vùng chơi của mỗi người khác.

Bạo chúa: Chủ tướng kỹ, Tỏa định kỹ, cuối giai đoạn dùng bài, nếu có phó tướng thì loại bỏ phó tướng, tăng 3 giới hạn máu, hồi 3 máu và có kỹ năng Băng Phôi (Tỏa định kỹ, cuối lượt, nếu không phải người ít máu nhất, chọn tự mất 1 máu hoặc giảm 1 giới hạn máu).

FAQ: 

Q: “Hoàng Chinh” có thể lấy bài trong vùng phán xét?

A: Có thể.

Q: Đổng Trác làm chủ tướng, chưa lật mặt. Vào cuối giai đoạn dùng bài có thể lật tướng lên để kích hoạt “Bạo Chúa”?

A: Không thể. Cuối giai đoạn dùng bài, chỉ có chủ tướng đã lật mặt mới có thể kích hoạt “Bạo Chúa”.

Q: Đổng Trác bị ảnh hưởng của [Lạc Bất Tư Thục], có thể kích hoạt “Bạo Chúa”?

A: Không thể, do đã mất giai đoạn dùng bài.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>