Gia Cát Lượng – Ngọa Long

Gia Cát Lượng 2Bát trận: Tỏa định kỹ, nếu không có phòng cụ trong vùng trang bị thì coi như có trang bị Bát Quái Đồ; Giai đoạn dùng bài, bạn có thể lật tướng này lên.

Hỏa kế: Có thể dùng bài Đỏ trên tay như “Hỏa công”.

Khán phá: Có thể dùng bài Đen trên tay như “Vô giải khả kích”.

 

FAQ: 

Q: Kỹ năng “Khán Phá” có thể sử dụng lá Đen như “Vô giải khả kích – Quốc” hay không ?

A: Không, bạn chỉ có thể sử dụng như “Vô giải khả kích”.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>