Giả Hủ SP – SP Jia Xu – 贾诩

Jia Xu SPGiả Hủ SP – SP Jia Xu – 贾诩

1/Không thể là mục tiêu của lá Công Cụ Đen

2/1 lần trong Game, yêu cầu mọi người tấn công người trong tầm hoặc bị giảm 1 máu

3/Trong lượt của bạn, chỉ có bạn và người Hấp Hối mới được dùng Đào


FAQ

BGV Suport has written 34 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>