Hà Thái Hậu

Hà Thái HậuĐộc Tửu: Đầu giai đoạn dùng bài của người khác, có thể bỏ 1 lá trên tay. Nếu làm vậy, người đó xem như dùng 1 lá [Rượu] và nhận 1 sát thương từ bạn.

Thích Loạn: Nếu bạn giết ít nhất 1 người trong lượt, rút thêm 3 lá sau khi lượt đó kết thúc.

FAQ:

Q: Hà Thái Hậu có thể kích hoạt “Độc Tửu” sau khi Lưu Thiện kích hoạt “Phóng Quyền” hay không?

A: Không thể.

Q: Kỷ Linh kích hoạt “Song Nhận”, sử dụng [Sát] lên Hạ Hầu Đôn. Sau đó Hạ Hầu Đôn kích hoạt “Cương Liệt” khiến Kỷ Linh rơi vào trạng thái hấp hối, Hà Thái Hậu có thể kích hoạt “Độc Tửu” hay không?

A: Không thể. Do cần ưu tiên giải quyết trạng thái hấp hối. Nếu Kỷ Linh còn sống, Hà Thái Hậu có thể kích hoạt “Độc Tửu”.

Q: Hà Thái Hậu sử dụng “Độc Tửu” lên 1 nhân vật, vậy trong lượt người đó có thể sử dụng [Rượu] để tăng sát thương cho lá [Sát] hay không?

A: Không thể.

Q: Hà Thái Hậu trong lượt giết được 2 người, sau khi kết thúc lượt sẽ rút mấy lá?

A: 3.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>