Hoàng Cái

Hoàng CáiKhổ nhục: Giai đoạn dùng bài, có thể tự giảm 1 máu của bản thân để rút 2 lá.

FAQ:

Q: Chu Thái đi chung với Hoàng Cái, khi ở trong trạng thái “Bất Khuất”, Hoàng Cái có được kích hoạt kỹ năng “Khổ Nhục” hay không ?

A: Không thể, bởi vì lúc đó không còn máu để mất. Nhưng khi còn 1 máu vẫn có thể kích hoạt “Khổ Nhục”, sau đó rơi vào trạng thái “Bất Khuất

Q: Hoàng Cái có thể kích hoạt “Khổ Nhục” nhiều lần để tự chết ?

A: Có thể.

Q: Hoàng Cái còn 1 máu, kích hoạt Khổ Nhục, kết toán như thế nào ?

A: Hoàng Cái rơi vào trạng thái hấp hối, phải sử dụng [Đào] hoặc [Rượu], sau đó mới được rút 2 lá.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>