Hứa Chử

Hứa ChửLỏa Y: Giai đoạn rút bài, có thể rút ít đi 1 lá, sau đó nếu trong lượt, khi lá [Sát] hoặc “Quyết Đấu” do bạn sử dụng gây ra sát thương, sát thương đó +1.

Ta chưa thấy ai đánh dữ dội như Hứa Chử, quả thật là Hổ Si!

– Mã Siêu

FAQ:

Q: Hứa Chử có được hay không rút 1 lá trước rồi mới quyết định kích hoạt “Lỏa Y” ?

A: Không được.

Q: Hứa Chử kích hoạt “Lỏa Y”, sử dụng [Quyết Đấu] nhưng thua, Hứa Chử nhận mấy sát thương ?

A: 1 sát thương.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>