Khương Duy

Khương DuyThiêu Hấn: 1 lần trong giai đoạn dùng bài, chọn 1 người có tầm đánh tới bạn, sau đó trừ khi người đó sử dụng 1 lá [Sát] lên bạn,  nếu không bạn bỏ 1 lá của người đó.

Thiên Phúc: Chủ tướng kỹ, trận pháp kỹ, trong lượt người chung đội hình với bạn, bạn có kỹ năng “Khán Phá”. (Gia Cát Lượng-Ngọa Long).

Di Chí: Phó tướng kỹ, máu giảm còn 1.5. Nếu chủ tướng có kỹ năng Quan Tinh, số lá Quan Tinh luôn là 5. Nếu không, bạn có kỹ năng Quan Tinh (Gia Cát Lượng-Trì Mộ Đích Thừa Tướng).

FAQ:

Q: Khương Duy có thể sử dụng “Thiêu Hấn” lên bản thân?

A: Không thể.

Q: Thừa Tướng-Gia Cát Lượng là chủ tướng, Khương Duy là phó tướng, giết chết Sái Văn Cơ, kích hoạt “Đoạn Trường” vào chủ tướng Gia Cát Lượng, kết toán như thế nào?

A: Thừa Tướng-Gia Cát Lượng mất đi kỹ năng “Quan Tinh” và “Không Thành”. Bởi vì chủ tướng không còn kỹ năng “Quan Tinh” nên Khương Duy sẽ có kỹ năng “Quan Tinh”, số lá chiêm tinh là X.

Q: Còn 4 người sống sót bao gồm: Mạnh Hoạch, Lưu Bị, Khương Duy và Tào Tháo. Trong lượt Mạnh Hoạch sử dụng [Nam Man Nhập Xâm], Lưu Bị chết , khi [Nam Man Nhập Xâm] kết toán đến Khương Duy, có thể kích hoạt kỹ năng “Thiên Phúc”?

A: Không thể. Khi Lưu Bị chết, số người còn sống trên bàn là 3, những kỹ năng trận pháp kỹ không thể kích hoạt, vì vậy “Thiên Phúc” không thể kích hoạt.

Q: 8 người chơi bao gồm: Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Khương Duy, Lưu Bị ngồi theo thứ tự kể trên và tất cùng đều trong quan hệ đội hình, 4 người còn lại là phe khác. Trong lượt Lưu Bị sử dụng [Vạn Tiễn Tề Phát], kế bên Lưu Bị là Trương Giác sử dụng [Ngự] kích hoạt “Lôi Kích” giết chết Lưu Bị. Khi “Vạn Tiễn Tề Phát” kết toán đến Gia Cát Lượng, Khương Duy có thể kích hoạt “Thiên Phúc”?

A: Không thể, khi Lưu Bị chết thì lượt Lưu Bị kết thúc ngay lập tức, khi kết toán đến Gia Cát Lượng, lúc này không còn trong lượt của người cùng đội hình nên “Thiên phúc” không có kết quả.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>