Lỗ Túc

Lỗ TúcHảo Thi: Giai đoạn rút bài, số lá rút tăng thêm 2. Nếu làm vậy và số bài trên tay sau đó nhiều hơn 5, phải chia phân nửa số bài trên tay cho người ít bài nhất (làm tròn xuống).

Đế minh: 1 lần giai đoạn dùng bài, chọn 2 người khác và Lỗ Túc bỏ X lá (X là số chênh lệch bài trên tay của 2 người), sau đó 2 người trao đổi bài trên tay.

 

FAQ:

Q: Lỗ Túc đi chung với Chu Du, kích hoạt “Anh Tư” và “Hảo Thi”, vậy thứ tự kích hoạt và kết toán như thế nào ?

A: Nếu kích hoạt cả 2, không quan trọng thứ tự như thế nào, cũng sẽ rút 5 lá bài, sau đó nếu bài trên tay lớn hơn 5 lá, thì tiếp tục tiến hành phần tiếp theo của kỹ năng “Hảo Thi”.

Q: Nếu có nhiều người ít bài nhất, kết toán như thế nào ?

A: Lỗ Túc chọn 1 trong những người đó.

Q: Lỗ Túc có thể kích hoạt “Đế Minh” lên người không có bài trên tay ?

A: Có thể.

Q: Lỗ Túc kích hoạt “Đế Minh”, có thể bỏ bài trong vùng trang bị hay không ?

A: Có thể.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>