Lữ Bố

Lữ BốVô song: Tỏa định kỹ, khi dùng lá [Sát], mục tiêu phải sử dụng thêm 1 lá [Ngự] để vô hiệu hóa lá [Sát] đó. Khi dùng “Quyết đấu”, mục tiêu phải đánh ra 2 lá [Sát] cho mỗi lần đáp trả.

Trích dẫn: “Thùy năng đáng ngã ? Thần đáng sát thần, phật đáng sát phật.”

FAQ:

Q: Lữ Bố sử dụng [Sát] lên người có [Bát Quái Trận], kết toán như thế nào ?

A: Mục tiêu đầu tiên sẽ lựa chọn kích hoạt [Bát Quái Trận] lần 1. Nếu kết quả là đen, mục tiêu phải sử dụng 1 [Ngự], sau đó kích hoạt [Bát Quái Trận] lần 2, nếu không sử dụng [Ngự] thì nhận sát thương từ lá [Sát]. Nếu kết quả là đỏ, có thể kích hoạt [Bát Quái Trận] lần 2.

Q: Lữ Bố sử dụng [Sát] lên Gia Cát Lượng – Trì Mộ Đích Thừa Tướng, Gia Cát Lượng còn 1 lá [Ngự], có được sử dụng 1 lá xong vô hiệu hóa lá [Sát] do kỹ năng “Không Thành” ?

A: Gia Cát Lượng có thể sử dụng [Ngự] để tiến vào trạng thái “Không Thành” nhưng bởi vì không thể đánh ra lá [Sát] thứ 2 nên vẫn nhận sát thương của lá [Sát]. Tương tự với lá [Quyết Đấu].

Q: Lữ Bố sử dụng [Sát] lên Gia Cát Lượng – Trì Mộ Đích Thừa Tướng có [Bát Quái Trận] và 1 lá [Ngự] trên tay, phán xét lần đầu ra đỏ, Gia Cát Lượng có được bỏ qua kỹ năng của [Bát Quái Trận] để sử dụng [Ngự] trên tay để rơi vào trạng thái [Không Thành] ?

A: Có thể.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>