Lữ Mông

Lữ MôngKhắc kỳ: Giai đoạn dùng bài, nếu không dùng hoặc đánh ra lá [Sát], có thể bỏ qua giai đoạn bỏ bài.

Trích dẫn: “Kẻ sĩ ba ngày không gặp mặt thì nên rửa mắt mà nhìn.”

FAQ:

Q: Lữ Mông sử dụng [Quyết Đấu] nhưng không đánh ra lá [Sát], có thể kích hoạt “Khắc Kỳ” hay không ?

A: Có thể.

Q: Lữ Mông sử dụng [Hỏa Công] và bỏ 1 lá Sát, có thể kích hoạt “Khắc Kỳ” hay không ?

A: Có thể. Vì là [Sát] này là bỏ chứ không phải đánh ra.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>