Lưu Bị

Lưu BịNhân Đức: Giai đoạn dùng bài, có thể phân phát cho người khác bài trên tay mình. Sau đó trong lượt, khi bạn phân phát lá thứ 3, bạn được hồi 1 máu.

Trích dẫn: “Tiên Chủ là người cương nghị khoan hòa nhân hậu, hiểu lòng người kính kẻ sĩ, có phong độ của Hán Cao Tổ, có khí chất của bậc anh hùng.” – Trần Thọ

Q: Khi Lưu Bị phân phát lá thứ 3, có thể không hồi máu hay không ?

A: Không thể.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>