Mã Đại

Mã ĐạiMã thuật: Giai đoạn dùng bài, có thể lật tướng này lên; Tỏa định kỹ, khoảng cách từ bạn đến người khác -1.

Tiềm Tập: Đầu giai đoạn đầu lượt, rút 1 lá phán xét rồi chọn 1 người trong tầm 1. Người đó không được sử dụng hoặc đánh ra lá cùng màu với lá phán xét cho đến khi hết lượt.

FAQ:

Q: Mã Đại kích hoạt “Tiềm Tập”, kết quả là Đen, vậy đối phương có thể sử dụng [Trượng Bát Xà Mâu] để quăng 1 lá đen và 1 lá đó như lá [Sát]?

A: Có thể. Vì lá [Sát] này tính là vô sắc.

Q: Mã Đại kích hoạt “Tiềm Tập”, kết quả là Bích, vậy Tiểu Kiều không được sử dụng/đánh ra lá màu nào?

A: Tiểu Kiều không thể sử dụng/đánh ra lá màu đen.

Q: Mã Đại kích hoạt “Tiềm Tập”, kết quả là đen, mục tiêu là Trương Liêu. Sau đó, Mã Đại sử dụng [Nam Man Nhập Xâm], Hạ Hầu Đôn mất máu, kích hoạt “Cương Liệt” khiến Mã Đại chết. Vậy khi kết toán [Nam Man Nhập Xâm] đến Trương Liêu, Trương Liêu có thể đánh ra lá [Sát] đen?

A: Có thể.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>