Mã Đằng

Mã ĐằngMã thuật: Giai đoạn dùng bài, có thể lật tướng này lên; Tỏa định kỹ, khoảng cách từ bạn đến người khác -1.

Hùng Dị: Hạn định kỹ, giai đoạn dùng bài, có thể cho tất cả người cùng nước rút 3 lá bài. Sau đó, nếu nước bạn có số người ít nhất trên bàn, bạn hồi 1 máu.

 

FAQ:

Q: Mã Đằng đi chung với Bàng Đức, có kích hoạt được kỹ năng “Mã Thuật” của cả 2 nhân vật hay không ?

A: Có thể. Kết quả là vị trí của mọi người đối với bạn sẽ bị -2

Q: Mã Đằng kích hoạt “Hùng Dị”, những tướng Quần Hùng đang úp có được lật lên để lấy hiệu ứng ?

A: Không thể.

Q: Mã Đằng kích hoạt “Hùng Dị”, dã tâm của Quần Hùng có chịu ảnh hưởng hay không ?

A: Không, dã tâm là 1 phe riêng, không cùng phe với bất cứ ai.

 

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>