Mã Siêu

Mã SiêuMã Thuật: Giai đoạn dùng bài, có thể lật tướng này lên; Tỏa định kỹ, khoảng cách từ bạn đến người khác -1.

Thiết kỵ: Lá [Sát] bạn sử dụng sau khi xác định mục tiêu, có thể rút phán xét. Nếu là Đỏ thì mục tiêu không thể dùng lá [Ngự] để triệt tiêu lá [Sát] này.

FAQ: 

Q: Mã Siêu sử dụng [Sát] lên người có trang bị [Bát Quái Trận]. kết toán như thế nào ?

A:  Mã Siêu sẽ kích hoạt “Thiết Kỵ” đầu tiên, nếu phán xét là Đỏ, mục tiêu không được kích hoạt [Bát Quái Trận]. Nếu phán xét là Đen, mục tiêu sẽ quyết định có kích hoạt [Bát Quái Trận] hay không.

Q: Mã Siêu sử dụng [Sát] đen lên người có trang bị [Nhân Vương Thuẫn], kích hoạt “Thiết Kỵ” phán xét ra Đỏ, lá [Sát] đó có hiệu lực hay không ?

A: Không. Cho dù phán xét như thế nào, mục tiêu cũng không cần sử dụng [Ngự] do lá [Sát] bị vô hiệu hóa bởi [Nhân Vương Thuẫn]. Tương tự với trang bị [Đằng Giáp].

Q: Mã Siêu sử dụng [Sát] lên Đại Kiều, kết toán như thế nào ?

A: Đầu tiên Đại Kiều sẽ quyết định kích hoạt “Lưu Ly” hay không, sau đó Mã Siêu mới quyết định có kích hoạt “Thiết Kỵ”.

Q: Mã Siêu trang bị [Thư Hùng Song Cổ Kiếm], sử dụng [Sát] lên 1 người khác giới, kết toán như thế nào ?

A: Đầu tiên kích hoạt kỹ năng “Thiết Kỵ”, sau đó phát động kỹ năng vũ khí.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>