Mạnh Hoạch

Mạch HoạchHọa Thủ: Tỏa định kỹ, không bị ảnh hưởng của “Nam man nhập xâm”; Sau khi lá “Nam Man Nhập Xâm” do người khác sử dụng xác định mục tiêu, bạn thay thế người đó trở thành nguồn sát thương.

Tái khởi: Giai đoạn rút bài, nếu đang mất máu, thay vì rút bài, lật X lá (X là số máu đã mất). Hồi 1 máu cho mỗi lá chất ♥, những lá còn lại sẽ lấy lên tay.

 

FAQ:

Q: Mạnh Hoạch đi chung với Ngụy Diên, khi 1 người chơi khác sử dụng [Nam Man Nhập Xâm] gây sát thương cho 1 người tầm 1 của Mạnh Hoạch – Ngụy Diên, Ngụy Diên có được hồi máu ?

A: Được hồi 1 máu.

Q: Khi 1 người sử dụng [Nam Man Nhập Xâm], Mạnh Hoạch vẫn chưa lật tướng. Khi xét đến Mạnh Hoạch, Mạnh Hoạch quyết định lật tướng lên để không bị ảnh hưởng bởi [Nam Man Nhập Xâm]. Sau khi kết toán lá Nam Man Nhập Xâm, vậy ai là nguồn sát thương ?

A: Người sử dụng lá bài. Nếu Mạch Hoạch muốn trở thành nguồn sát thương, Mạch Hoạch phải lật tướng lên ngay khi lá bài được sử dụng.

Q: Người chơi khác sử dụng [Nam Man Nhập Xâm] khi Mạnh Hoạch đã lật tướng, Tư Mã Ý mất máu, kích hoạt “Phản Quỹ”, vậy Tư Mã Ý sẽ lấy bài của ai ?

A: Mạnh Hoạch.

Q: Tiểu Kiều có thể kích hoạt “Thiên Hương” để chuyển sát thương từ [Nam Man Nhập Xâm] cho Mạnh Hoạch ?

A: Có thể.

Q: Mạnh Hoạch có được không hồi máu khi “Tái Khởi” ?

A: Không thể.

Q: Mạnh Hoạch bị ảnh hưởng của [Binh Lương Thốn Đoạn], có kích hoạt được “Tái Khởi” ?

A: Không thể. Cần phải có giai đoạn rút bài.

Q: Một người chơi sử dụng [Nam Man Nhập Xâm] và Mạnh Hoạch đã lật tướng, Mạnh Hoạch chết do “Cương Liệt” của Hạ Hầu Đôn, vậy nguồn sát thương của [Nam Man Nhập Xâm] sau khi Mạnh Hoạch chết là ai ?

A: Bởi vì Mạnh Hoạch đã chết nên lá [Nam Man Nhập Xâm] không có nguồn sát thương.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>