Mãn Sủng – Man Chong – 满宠

Mãn Sủng – MMan Chongan Chong – 满宠

1/Mỗi lượt 1 lần, bỏ bất kỳ số lượng bài trên tay và chọn. Nếu họ không bỏ 1 lá khác loại với bạn, lật úp nhân vật của họ và họ rút số lá = số bạn đã bỏ

2/Khi bị thiệt hại, có thể đưa ra 1 lá trên tay, Nếu đối phương không bỏ 1 lá khác loại với lá bạn đưa ra, bạn được hồi 1 máu


FAQ

BGV Suport has written 34 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>