Mi Phu Nhân

Mi Phu NhânKhuê tú: Khi bạn mở lá tướng này lên, bạn được rút 2 lá bài. Khi tướng này bị loại, bạn được hồi 1 máu. .

Tồn Tự: Giai đoạn dùng bài, có thể loại tướng này và chọn 1 người chơi. Người đó có kỹ năng Dũng Quyết (Trong giai đoạn dùng bài của người cùng phe, nếu lá đầu tiên dùng là lá [Sát], người đó có thể lấy lá [Sát] lên tay sau khi kết toán xong). Nếu người có kỹ năng Dũng Quyết không phải là bạn, người đó rút 2 lá.

FAQ:

Q: Mi Phu Nhân (MPN) làm chủ tướng, di dời bản thân, vậy giới tính như thế nào?

A: Dùng lá Chốt để thay thế, giới tính vẫn tính như cũ.

Q: Trương Nhiệm di dời Mi Phu Nhân bằng “Xuyên Tim”. có kích hoạt được “Khuê Tú”?

A: Có thể.

Q: Mi Phu Nhân chủ tướng bị Trương Nhiệm di dời phó tướng. Sau đó Mi Phu Nhân tự di dời bản thân, kết toán như thế nào?

A: Vẫn dùng lá chốt để thay thế.

Q: Một người chơi đạt được “Dũng Quyết”, sau đó bị Trương Nhiệm di dời phó tướng, Sái Văn Cơ vô hiệu hóa kỹ năng chủ tướng. Vậy người đó có mất kỹ năng “Dũng Quyết”?

A: Không. Do kỹ năng liên quan tới người chơi, không phải nhân vật.

Q: Quan Vũ sử dụng [Kỳ Lân Cung] như [Sát], có kích hoạt được “Dũng Quyết”?

A: Có thể.

Q: Mi Phu Nhân bị Trâu Thị úp tướng, khi lật lên lại có thể kích hoạt “Khuê Tú”?

A: Có thể.

Q: Một người chơi sử dụng [Sát] thỏa điều kiện “Dũng Quyết”, ai là người quyết định lấy lá đó lên lại?

A: Người sử dụng lá [Sát].

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>