Ngụy Diên

Ngụy DiênCuồng Cốt: Tỏa định kỹ, sau khi gây ra 1 thiệt hại cho nhân vật trong tầm tối đa là 1, bản thân được hồi 1 máu.

“Ai dám giết ta ?” – Ngụy Diên

FAQ:

Q: Ngụy Diên và Mã Siêu là 1 cặp, đều chưa lật tướng, gây sát thương cho 1 người tầm 2. Có được lật 2 tướng lên để kích hoạt kỹ năng “Mã Thuật” và “Cuồng cốt” nhằm hồi 1 máu ?

A: Có thể.

Q: Ngụy Diên và Mạnh Hoạch là 1 cặp, đều đã lật tướng, một người chơi khác sử dụng [Nam Man Nhập Xâm] gây sát thương cho người trong tầm 1 của Ngụy Diên, Ngụy Diên có được hồi 1 máu do “Cuồng Cốt” ?

A: Có thể.

Q: Ngụy Diên gây sát thương cho Tư Mã Ý hoặc Hạ Hầu Đôn trong tầm 1, kết toán như thế nào ?

A: Đầu tiên sẽ kích hoạt “Cuồng Cốt” trước, sau đó kích hoạt “Phản Quỹ”, “Cương Liệt”.

Q: Ngụy Diên gây sát thương cho Tiểu Kiều trong tầm 1, Tiều Kiều kích hoạt “Thiên Hương” chuyển sát thương quay lại Ngụy Diên, kết toán như thế nào ?

A: Đầu tiên Ngụy Diên gây ra X sát thương cho bản thân. Do tầm bản thân tới bản thân luôn là 0, tức là nằm trong khoảng tối đa là 1, thỏa mãn điều kiện “Cuồng Cốt”, vì vậy sẽ hồi X máu. Sau đó mới rút bài từ kỹ năng “Thiên Hương”.

Q: Ngụy Diên gây sát thương cho Tiểu Kiều trong tầm 1, Tiều Kiều kích hoạt “Thiên Hương” chuyển sát thương cho 1 người trong tầm 2 của Ngụy Diên, Ngụy Diên có được hồi máu ?

A: Không được.

Q: Ngụy Diên có [Kỳ Lân Cung] gây sát thương cho 1 người chơi trong tầm 2 do có trang bị ngựa +1, kết toán như thế nào ?

A: Nếu Ngụy Diên kích hoạt [Kỳ Lân Cung], sẽ kích hoạt được “Cuồng Cốt” để hồi máu. Nếu không, sẽ không được hồi máu.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>