Nhan Lương & Văn Xú

nlvxSong hùng: Giai đoạn rút bài, thay vì rút bài, bạn có thể lật 1 lá phán xét, sau đó bạn lấy lá đó lên tay. Cho đến khi kết thúc lượt, bạn có thể sử dụng những lá trên tay khác màu với lá phán xét như “Quyết Đấu”.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>