Phan Phụng

Phan PhụngCuồng Phủ: Sau khi gây thiệt hại cho mục tiêu bằng lá [Sát], có thể hủy hoặc chuyển 1 lá trong vùng trang bị của người đó sang vùng trống tương ứng của bản thân.

Trích dẫn: “Ngô nãi thượng tướng Phan Phụng, khả trảm Hoa Hùng.”

 

FAQ:

Q: Thực hiện kỹ năng “Cuồng Phủ” thành công, có thể lấy 1 trang bị cùng loại với trang bị -đang có và thay thế nó ?

A: Không được, không thể lấy 1 trang bị cùng loại với trang bị bạn đang có.

Q: Phan Phụng sử dụng [Sát] vào Tào Phi đầy máu và hủy [Bạch Ngân Sư Tử] trong vùng trang bị, kết toán như thế nào ?

A: Tào Phi mất 1 máu do sát thương từ lá [Sát], sau đó hồi lại 1 máu và kích hoạt chức năng “Trục Xuất”, cho 1 người chơi đặt chồng tướng và rút 0 lá.

Q: Phan Phụng sử dụng [Sát] vào Tư Mã Ý có [Bát Quái Trận] và dời [Bát Quái Trận] về vùng trạng bị của bản thân, sau đó Tư Mã Ý có thể “Phản Quỹ” để cướp lại [Bát Quái Trận] ?

A: Có thể.

Q: Phan Phụng sử dụng [Sát] vào 1 người chơi có [Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao] trong vùng trang bị, Phan Phụng dời vũ khí về bản thân, sau đó có thể kích hoạt kỹ năng của [Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao] hay không ?

A: Có thể.

Q: Phan Phụng dùng Hỏa Sát lên một trong 3 người đang bị xích với nhau. Có thể hủy trang bị của cả 3 người hay không?

A: Không thể, chỉ được hủy, hoặc chuyển trang bị của mục tiêu lá Sát Hỏa đó.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>