Quách Gia

Quách GiaThiên Đố: Sau khi lá phán xét có hiệu lực, bạn có thể lấy lá đó lên tay.

Di kế: Sau khi nhận 1 thiệt hại, xem 2 lá trên đầu chồng bài. Sau đó đem những lá này trao cho người chơi bất kì.

FAQ:

Q: Quách Gia có [Thiểm Điện] trong vùng phán xét, trên bàn có Trương Giác và Tư Mã Ý, kết toán như thế nào ?

A: Đầu tiên, Quách Gia rút phán xét, sau đó theo thứ tự lượt mà Trương Giác và Tư Mã Ý sẽ đổi phán xét. Sau đó Quách Gia lấy lá phán xét lên tay và kích hoạt hiệu ứng của [Thiểm Điện].

Q: Quách Gia nhận 2 sát thương, kết toán như thế nào ?

A: Quách Gia nhận 2 sát thương nên sẽ kích hoạt “Di Kế” 2 lần. Đầu tiên rút 2 lá, phân chia 2 lá đó. Sau đó rút tiếp 2 lá và phân chia tiếp.

Q: Quách Gia khi “DI Kế” có thể đưa bài cho bản thân hay không ?

A: Có thể.

Q: Quách Gia và Chân Thị là 1 cặp, Chân Thị kích hoạt “Lạc Thần”, rút ra phán xét Đỏ, Quách Gia có được lấy lá đó lên tay ?

A: Có thể.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>