Quan Vũ SP – SP Guan Yu – 关羽

Quan Vũ Guan Yu SPSP – SP Guan Yu – 关羽

Võ Thánh: Có thể dùng bài đỏ (,) như sát

Đan Kỵ: Giác Tỉnh Kĩ:  Đầu lượt, nếu bài trên tay nhiều hơn máu và Lưu Bị không phải  là Vua thì giảm 1 giới hạn máu, luôn có trang bị ngựa -1. Khi sử dụng kỹ năng 1:

-Nếu dùng Công cụ như sát thì không bị tính đã dùng Sát trong lượt

-Nếu dùng Trang bị như sát thì thiệt hại gây ra tăng thêm 1


FAQ

BGV Suport has written 34 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>