Quan Vũ

Quan VũVũ Thánh: Bạn có thể sử đem 1 lá bài Đỏ xem như lá [Sát] khi cần sử dụng hoặc đánh ra.

Trích dẫn: “Sinh Bồ châu, sự Dự châu, chiến Kinh châu, thủ Từ châu, vạn cổ thần châu hữu nhất.

Huynh Huyền Đức, đệ Dực Đức, cầm Bàng Đức, phóng Mạnh Đức, thiên thu chánh đức vô song.”

 

FAQ:

Q: Quan Vũ đi chung với Triệu Vân, liệu có thể sử dụng 1 lá đỏ như Sát biến thành lá Né được hay không ?

A: Không thể. Do 1 lá bài không thể bị biến đổi 2 lần.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>