Rượu

WineRượu

Có thể dùng rượu rồi dùng lá sát gây sát thương lên người khác thì sát thương họ nhận được tăng thêm 1

Khi bạn bị hấp hối có thể dùng rượu để hồi 1 máu ( Chỉ được dùng cho bản thân)

BGV Suport has written 34 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>