Tư Mã Ý

Tư Mã Ý

Phản Quỹ: Sau khi nhận thiệt hại, có thể lấy 1 lá bài của người gây ra thiệt hại. Quỷ Tài: Trước khi lá phán xét có hiệu lực, bạn có thể đánh ra 1 lá trên tay để thay thế lá phán xét đó. FAQ: Q: “Phản Quỹ” có lấy được lá trong vùng…

Trương Cáp

Trương Cáp

Xảo Biến: Bạn có thể bỏ 1 lá trên tay để bỏ qua bất kỳ giai đoạn nào của bản thân (Trừ đầu lượt và cuối lượt). Nếu bỏ qua giai đoạn rút bài, chọn tối đa 2 người để rút 1 lá từ tay mỗi người. Nếu bỏ giai đoạn dùng bài, dời 1…

Trương Liêu

Trương Liêu

Đột kích: Thay vì rút bài, chọn tối đa 2 người và rút 1 lá trên tay từ mỗi người. “Trương Liêu tuy bệnh, cũng không thể cự, cẩn thận!“- Tôn Quyền FAQ: Q: “Đột Kích” có được lấy 2 lá từ 1 người ? A: Không thể. Q: Trương Liêu kích hoạt “Đột Kích”…

Chân Thị

Chân Thị

Khuynh quốc: Có thể sử dụng hoặc đánh ra Lá Đen trên tay như [Ngự]. Lạc thần: Đầu lượt, có thể rút phán xét. Nếu kết quả là Đen, bạn có thể lập lại quá trình này. Nếu kết quả là Đỏ thì ngưng. Sau đó bạn lấy tất cả lá Đen lên tay. FAQ:…

Điển Vi

Điển Vi

Cường Tập: 1 lần trong giai đoạn dùng bài, tự giảm 1 máu hoặc bỏ 1 lá vũ khí để gây 1 sát thương cho 1 người khác trong tầm đánh của bạn. FAQ: Q: Điển Vi kích hoạt “Cường Tập” bỏ 1 lá vũ khí trong vùng trang bị hay trên tay ? A:…

Hạ Hầu Đôn

Hạ Hầu Đôn

Cương Liệt: Sau khi nhận thiệt hại, có thể rút phán xét. Nếu lá phán xét không phải là ♥ thì nguồn sát thương phải chọn: 1/Bỏ 2 lá bài trên tay; 2/Nhận 1 điểm sát thương do Hạ Hầu Đôn gây ra. “Tim cha huyết mẹ, sao lại vứt bỏ ?” FAQ: Q: Hạ…

Hạ Hầu Uyên

Hạ Hầu Uyên

Thần tốc: Có thể thực hiện các lựa chọn sau: 1. Bỏ qua giai đoạn phán xét và rút bài. 2. Bỏ qua giai đoạn dùng bài và bỏ 1 trang bị. Với mỗi lựa chọn bạn thực hiện, xem như sử dụng 1 lá [Sát] không giới hạn tầm. FAQ: Q: Hạ Hầu Uyên…

Hứa Chử

Hứa Chử

Lỏa Y: Giai đoạn rút bài, có thể rút ít đi 1 lá, sau đó nếu trong lượt, khi lá [Sát] hoặc “Quyết Đấu” do bạn sử dụng gây ra sát thương, sát thương đó +1. “Ta chưa thấy ai đánh dữ dội như Hứa Chử, quả thật là Hổ Si!” – Mã Siêu FAQ:…

Nhạc Tiến

Nhạc Tiến

Kiêu Quả: Giai đoạn kết thúc của người khác, có thể bỏ 1 lá cơ bản, sau đó trừ khi người đó bỏ 1 lá trang bị, nếu không bạn gây 1 sát thương cho người đó. “Tam quân nghe hiệu lệnh của ta, không được rút lui! Nhìn ta lấy thủ cấp của tướng,…

Tôn Sách

Tôn Sách

Kích ngang: Khi sử dụng “Quyết Đấu” hoặc sau khi xác định mục tiêu cho lá [Sát] Đỏ, hoặc trở thành mục tiêu của lá “Quyết đấu” hoặc lá [Sát] Đỏ, bạn có thể rút 1 lá. Ưng Dương : Sau khi lá đấu điểm được lật lên, bạn có thể +3 hoặc -3 số…