Mã Siêu

Mã Siêu

Mã Thuật: Giai đoạn dùng bài, có thể lật tướng này lên; Tỏa định kỹ, khoảng cách từ bạn đến người khác -1. Thiết kỵ: Lá [Sát] bạn sử dụng sau khi xác định mục tiêu, có thể rút phán xét. Nếu là Đỏ thì mục tiêu không thể dùng lá [Ngự] để triệt tiêu…

Mạnh Hoạch

Mạch Hoạch

Họa Thủ: Tỏa định kỹ, không bị ảnh hưởng của “Nam man nhập xâm”; Sau khi lá “Nam Man Nhập Xâm” do người khác sử dụng xác định mục tiêu, bạn thay thế người đó trở thành nguồn sát thương. Tái khởi: Giai đoạn rút bài, nếu đang mất máu, thay vì rút bài, lật…

Ngụy Diên

Ngụy Diên

Cuồng Cốt: Tỏa định kỹ, sau khi gây ra 1 thiệt hại cho nhân vật trong tầm tối đa là 1, bản thân được hồi 1 máu. “Ai dám giết ta ?” – Ngụy Diên FAQ: Q: Ngụy Diên và Mã Siêu là 1 cặp, đều chưa lật tướng, gây sát thương cho 1 người tầm 2.…

Quan Vũ

Quan Vũ

Vũ Thánh: Bạn có thể sử đem 1 lá bài Đỏ xem như lá [Sát] khi cần sử dụng hoặc đánh ra. Trích dẫn: “Sinh Bồ châu, sự Dự châu, chiến Kinh châu, thủ Từ châu, vạn cổ thần châu hữu nhất. Huynh Huyền Đức, đệ Dực Đức, cầm Bàng Đức, phóng Mạnh Đức, thiên…

Triệu Vân

Triệu Vân

Long Đảm: Bạn có thể đem 1 lá [Sát] như [Ngự], [Ngự]  như [Sát] khi cần sử dụng hoặc đánh ra. Trích dẫn: “Máu đỏ chan hòa áo giáp hồng Đương Dương ai kẻ dám tranh hùng Xưa nay cứu chúa xông trăm trận Chỉ có Thường Sơn Triệu Tử Long.” FAQ: Q: Triệu Vân…

Bàng Thống

Bàng Thống

Liên hoàn: Lá ♣ trên tay xem như “Xích sắt liên hoàn”. Niết bàn: Hạn định kĩ, khi bạn trong trạng thái hấp hối, có thể bỏ toàn bộ bài trong vùng chơi và loại bỏ tất cả trạng thái để hồi đến 3 máu và rút 3 lá mới. FAQ: Q: Khi rơi vào…

Cam Phu Nhân

Cam Phu Nhân

Thục Thận: Cứ 1 máu bạn hồi, bạn có thể cho một người khác cùng nước rút 1 lá. Thần Trí: Đầu lượt, có thể bỏ toàn bộ bài trên tay. Nếu số bài bỏ lớn hơn hoặc bằng với số máu hiện tại, bạn hồi 1 máu. FAQ: Q: Cam Phu Nhân đi chung…

Chúc Dung

Chúc Dung

Cự Tượng: Tỏa định kỹ, không bị ảnh hưởng của “Nam man nhập xâm”. Sau khi kết toán xong lá “Nam Man Nhập Xâm” do người khác sử dụng , bạn lấy lá đó lên tay. Liệt Nhận: Sau khi gây thiệt hại cho mục tiêu bằng lá [Sát], có thể đấu điểm với người…

Gia Cát Lượng

Gia Cát Lượng

Quan tinh: Đầu lượt, xem X lá trên đầu chồng bài (X là số người còn sống và tối đa là 5), sau đó sắp xếp tùy ý thứ tự và số lượng rồi đặt lên đầu chồng bài, những lá còn lại đặt dưới đáy chồng bài. Không Thành: Tỏa định kỹ, khi không còn…