Lý Điển

Tuân Tuân:  Đầu giai đoạn rút bài, bạn có thể xem 4 lá trên đầu chồng bài, sau đó 2 lá để lên đầu chồng bài, những lá còn lại để dưới đáy chồng bài. Vong Khích: Sau khi làm người khác mất 1 máu hoặc người khác làm bạn mất 1 máu, có thể cho…