Cam Ninh

Cam Ninh

  Kỳ tập: Trong giai đoạn dùng bài có thể dùng bài Đen như “Quá hạ sách kiều”. Quote: “Mạnh Đức có Trương Liêu, ta có Cam Hưng Bá, đủ đọ với nhau.” – Tôn Quyền FAQ: Q: Cam Ninh có thể sử dụng bài trong vùng trang bị để kích hoạt kỹ năng “Kỳ…