Chu Thái

Chu Thái

Bất khuất: Mỗi máu bạn mất trong lúc số máu của bạn là 0, bạn có thể mở 1 lá trên cùng bộ bài và đặt lên lá tướng, gọi là Sang. Trong những lá Sang nếu không có cặp trùng số, bạn chưa chết. Khi trong những lá Sang có cặp trùng số, bạn rơi vào…