Đại Kiều

Đại Kiều

  Quốc sắc: Giai đoạn dùng bài, có thể sử dụng lá ♦ như “Lạc bất tư Thục”. Lưu ly: Khi là mục tiêu của lá [Sát], có thể bỏ 1 lá bài để chọn 1 người khác trong tầm đánh của bạn làm mục tiêu của lá [Sát] đó. Không được chuyển về người…