Đặng Ngãi

Đặng Ngãi

Truân Điền: Khi mất bài ngoài lượt, có thể rút phán xét, nếu không phải ♥ thì đặt lên lá tướng, gọi là lá “Điền”. Tỏa định kỹ, khoảng cách từ bạn đến người khác giảm đi X (X là số lá Điền). Cấp Tập: Chủ tướng kỹ, máu giảm còn 1.5 . Giai đoạn…

Đẳng Ngải – Deng Ai – 邓艾

Đẳng Ngải – Deng Ai – 邓艾 Truân Điền: Khi mất bài ngoài lược, lật 1 lá Phán Xét, nếu không phải là ♥ thì nó trở thành 1 lá “Điền”. Mỗi lá “Điền” được tính như 1 lá ngựa -1 Tạc Hiểm: Kỹ năng thức tĩnh: Đầu lượt , khi có 3 lá “Điền” hoặc hơn, bạn buộc phải…