Đinh Phụng

Đinh Phụng

Đoản Binh: Khi dùng lá [Sát], có thể chọn thêm 1 người trong tầm 1 để làm mục tiêu. Phấn Tấn: 1 lần trong giai đoạn dùng bài, có thể bỏ 1 lá và chọn 1 người khác, khoảng cách của Đinh Phụng và người đó xem như bằng 1 cho đến hết lượt.  …