Đổng Trác

Đổng Trác

Hoành Chính: Giai đoạn rút bài, nếu còn 1 máu hoặc không còn bài trên tay, thay vì rút bài, lấy 1 lá từ vùng chơi của mỗi người khác. Bạo chúa: Chủ tướng kỹ, Tỏa định kỹ, cuối giai đoạn dùng bài, nếu có phó tướng thì loại bỏ phó tướng, tăng 3 giới…