Gia Cát Lượng – Ngọa Long

Gia Cát Lượng 2

Bát trận: Tỏa định kỹ, nếu không có phòng cụ trong vùng trang bị thì coi như có trang bị Bát Quái Đồ; Giai đoạn dùng bài, bạn có thể lật tướng này lên. Hỏa kế: Có thể dùng bài Đỏ trên tay như “Hỏa công”. Khán phá: Có thể dùng bài Đen trên tay…