Giả Hủ

Giả Hủ

Hoàn sát: Tỏa định kỹ, trong lượt Giả Hủ, trừ Giả Hủ và người trong trạng thái hấp hối, không ai được sử dụng [Đào]. Loạn vũ: Hạn định kỹ, giai đoạn dùng bài, tất cả người chơi khác phải dùng lá [Sát] lên người gần nhất trong tầm tấn công hoặc tự giảm 1…

Giả Hủ SP – SP Jia Xu – 贾诩

Giả Hủ SP – SP Jia Xu – 贾诩 1/Không thể là mục tiêu của lá Công Cụ Đen 2/1 lần trong Game, yêu cầu mọi người tấn công người trong tầm hoặc bị giảm 1 máu 3/Trong lượt của bạn, chỉ có bạn và người Hấp Hối mới được dùng Đào FAQ