Hạ Hầu Uyên

Hạ Hầu Uyên

Thần tốc: Có thể thực hiện các lựa chọn sau: 1. Bỏ qua giai đoạn phán xét và rút bài. 2. Bỏ qua giai đoạn dùng bài và bỏ 1 trang bị. Với mỗi lựa chọn bạn thực hiện, xem như sử dụng 1 lá [Sát] không giới hạn tầm. FAQ: Q: Hạ Hầu Uyên…