Hà Thái Hậu

Hà Thái Hậu

Độc Tửu: Đầu giai đoạn dùng bài của người khác, có thể bỏ 1 lá trên tay. Nếu làm vậy, người đó xem như dùng 1 lá [Rượu] và nhận 1 sát thương từ bạn. Thích Loạn: Nếu bạn giết ít nhất 1 người trong lượt, rút thêm 3 lá sau khi lượt đó kết…